Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) αποτελείται από τρία διακριτά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν από το ΕΚΤ και ένα από αυτά είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης & Διαχείρισης το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και τον ΔΟΑΤΑΠ.

Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα συμβάλλει στη συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και αυτές Ελλήνων που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα – ΔΟΑΤΑΠ.