Σύνδεση
Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Το ΕΑΔΔ συγκροτείται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, από διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και από διατριβές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ χρησιμοποιείται από τις Γραμματείες των ελληνικών ΑΕΙ και του ΔΟΑΤΑΠ, και τους διδάκτορες. περισσότερα
Τα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ, όπως περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), αποτελούν κριτήριο, μεταξύ άλλων, για ορισμένες διαδικασίες αυτού, βάσει του Νόμου 4765/2021.
Πλοηγηθείτε σε 52.634 διατριβές