Σύστημα Διαχείρισης και Hλεκτρονικής Kατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Το Σύστημα Διαχείρισης και ηλεκτρονικής κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών είναι μια εφαρμογή που αποτελεί εξέλιξη της διαδικασίας κατάθεσης των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ. Επιτρέπει στο ΕΚΤ στους διδάκτορες και στις γραμματείες των ΑΕΙ να συμβάλουν ενεργά στην συγκέντρωση, τεκμηρίωση και διάθεση του έγκριτου επιστημονικού περιεχομένου που αποτελούν οι διδακτορικές διατριβές, στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985 έχει οριστεί ως ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών. Η κατάθεση στο ΕΑΔΔ κάθε διδακτορικής διατριβής που απονέμεται από τα ελληνικά ΑΕΙ είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση του τίτλου του διδάκτορα.

Σήμερα η βάση δεδομένων του ΕΑΔΔ στο δικτυακό τόπο http://www.didaktorika.gr περιλαμβάνει περισσότερες από 30.000 βιβλιογραφικές εγγραφές και δυνατότητα αναζήτησης σε ελεύθερο κείμενο ή στις λέξεις κλειδιά, στο το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο ή την περίληψη της διατριβής. Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διατριβής σε ψηφιακή μορφή, μέσω κατάλληλου συνδέσμου (link) που συναντάται σε κάθε εγγραφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Αρχείου αφορά διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια από το 1985 έως σήμερα από Έλληνες και ξένους διδάκτορες, ενώ ένα ποσοστό 6% αφορά διατριβές που έχουν απονεμηθεί σε Έλληνες διδάκτορες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με πρωτοβουλία του ΕΚΤ έχει συγκεντρωθεί και ένα μικρό ποσοστό διατριβών που έχουν εκπονηθεί από το 1932 έως το 1985 στα ελληνικά πανεπιστήμια.

 
Το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).