Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου, από το 1985 και εντεύθεν, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή μορφή οι διδακτορικές διατριβές οι οποίες αποδίδονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα – ΔΟΑΤΑΠ.

Το ΕΑΔΔ αποτελείται από δύο διακριτά πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν από το ΕΚΤ: το Σύστημα Διάθεσης και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης είναι αποκλειστικά προσβάσιμο από το προσωπικό των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του ΔΟΑΤΑΠ καθώς και τους διδάκτορες. Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, όντας εργαλείο προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της ψηφιακοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, επιτρέπει μόνο στους ανωτέρω να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα της με σκοπό την επιτυχή ένταξη της διδακτορικής διατριβής στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ.