Οδηγίες προς διδάκτορες για επιβεβαίωση ή τροποποίηση επιστημονικών πεδίων

Εάν η διδακτορική διατριβή έχει κατατεθεί στο ΕΑΔΔ έως και την 28η Ιουνίου 2021

Οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή έχει κατατεθεί έως και την 28η Ιουνίου 2021 και συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (https://didaktorika.gr), και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, πρέπει να μπουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ και να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τα επιστημονικά πεδία.

Η Είσοδος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης πραγματοποιείται είτε με τα στοιχεία χρήστη που ήδη έχει ο διδάκτορας (Όνομα Χρήστη, που ταυτίζεται με το email, και Κωδικό Χρήστη), είτε μετά από Εγγραφή μέσω Taxisnet.

Μετά την Είσοδο στο Σύστημα Hλεκτρονικής Κατάθεσης, οι διδάκτορες θα μπορούν άπαξ να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τα επιστημονικά πεδία της διατριβής τους.

Ειδικότερα για τους διδάκτορες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασίες προκήρυξης θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, στις οποίες το διδακτορικό δίπλωμα πρέπει να εντάσσεται σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ, απαιτείται επιβεβαίωση για τα επιστημονικά πεδία της διδακτορικής διατριβής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι διδάκτορες μπορούν να ελέγξουν μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, αφού συνδεθούν, εάν για την κατατεθειμένη διατριβή τους απαιτείται να προβούν σε άπαξ επιβεβαίωση/τροποποίηση των επιστημονικών πεδίων της.


Εάν η διδακτορική διατριβή έχει κατατεθεί στο ΕΑΔΔ από την 29η Ιουνίου 2021 και εφεξής

Οι διδάκτορες που έχουν καταθέσει τη διδακτορική τους διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (https://didaktorika.gr) από την 29η Ιουνίου 2021 και εφεξής, και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια, δεδομένου ότι τα επιστημονικά πεδία της διατριβής τους είναι ήδη επιβεβαιωμένα.


Βάσει του πρόσφατου Νόμου 4765/2021, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις επικείμενες προκηρύξεις αυτού για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.