Όροι χρήσης

 1. Οι Χρήστες του Ιστοτόπου https://phdms.ekt.gr (Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών), ήτοι το πιστοποιημένο προσωπικό των Γραμματειών των Σχολών/ Τμημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας (εφεξής Γραμματείες) και του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και οι διδάκτορες ή οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων επί των διατριβών, συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους χρήσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (εφεξής, ΕΚΤ) συλλέγει και επεξεργάζεται τα πληροφοριακά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Οι Όροι Χρήσης και/ή η Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το ΕΚΤ. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 2. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλείσθε να επισκεφθείτε το Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών.
 3. Εκτός αν άλλως ορίζεται, αυτός ο Ιστότοπος και τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του ΕΚΤ που εδρεύει στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, Ελλάδα.
 4. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Ιστοτόπου είναι το ΕΚΤ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 5. Με τη χρήση του Ιστοτόπου https://phdms.ekt.gr/phdms/, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 6. Η είσοδος και η χρήση του συστήματος από τους χρήστες, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης που παρέχονται αναλυτικά στον Οδηγό χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ).
 7. Ο χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτόν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων του, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.
 8. Τα πληροφοριακά δεδομένα αυτού του Ιστοτόπου περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΕΚΤ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του Ιστοτόπου, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη σχετική άδεια.
 9. Οποιοδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται στο χρήστη μέσω αυτού του Ιστοτόπου δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ προβαίνει ως διαχειριστής του συστήματος, σε αποδοχή ή απόρριψη κατόπιν ελέγχου των αναγκαίων πληροφοριακών δεδομένων που καταχωρούνται στο σύστημα. Η δε παροχή αυτών μέσω αυτού του Ιστοτόπου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΕΚΤ ή με τρίτους.
 10. Εγγραφή Χρηστών:

  Γραμματεία/ΔΟΑΤΑΠ: Η εγγραφή του αρμόδιου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού της/του Γραμματείας/ΔΟΑΤΑΠ στο σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (https://phdms.ekt.gr) γίνεται από το ΕΚΤ, ως διαχειριστή του συστήματος.

  Το ΕΚΤ δημιουργεί το σχετικό συλλογικό όργανο στο Σύστημα και το συνδέει με την Γραμματεία/ΔΟΑΤΑΠ, ώστε οι διατριβές που δημιουργούνται να έχουν το συγκεκριμένο συλλογικό όργανο σαν φορέα απονομής της διατριβής και αποκλειστικό υπεύθυνο για τη μετέπειτα διαδικασία, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ).

  Στην περίπτωση μετονομασίας Τμημάτων, συγχώνευσής τους, αλλαγής του εξουσιοδοτημένου με πρόσβαση προσωπικού της Γραμματείας/του ΔΟΑΤΑΠ ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση προκύψει σε σχέση με την εγγραφή/είσοδο στο Σύστημα, την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης του ΕΚΤ και αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών έχει η Γραμματεία/ο ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή και στο Σύστημα.

  Διδάκτορας/κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί της διατριβής: Η εγγραφή του χρήστη-διδάκτορα γίνεται από το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γραμματείας/ΔΟΑΤΑΠ, όπου μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων και με την επιλογή: «Αποστολή στον διδάκτορα», δημιουργεί αυτόματα ένα νέο λογαριασμό, με ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο χρήστη – διδάκτορα, με το e–mail και τον κωδικό του, προκειμένου ο τελευταίος να εισέλθει στο σύστημα και να ξεκινήσει την επεξεργασία που τον αφορά.

  Με την εγγραφή συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα:

  • Η παροχή αληθών, ακριβών, έγκυρων και πλήρων πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του Ιστοτόπου στις σχετικές φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων για πρόσβαση στην υποδομή,
  • Η παροχή άδειας στο ΕΚΤ να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής καθώς και τα στοιχεία χρήσης του ΕΑΔΔ που προκύπτουν από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΚΤ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του θεσμικού ρόλου του.
  • ότι οι χρήστες έλαβαν γνώση και ανεπιφύλακτα συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 11. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης του Ιστοτόπου, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του ΕΚΤ για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
 12. Τα λογισμικά του Ιστοτόπου είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με προσφατους φυλλομετρητές (browsers). Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης λειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη.
 13. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, δεδομένα κλπ.) και το σύστημα που διατίθεται μέσω του Ιστοτόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Το ΕΚΤ (ενδεικτικά: οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοί/συνεργάτες του και οι βοηθοί εκπλήρωσης του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον του χρήστη ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με αυτό τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητά για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου.
 14. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι σίγουρο ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο, ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες. Το ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου.
 15. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Ιστοτόπου ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν’ αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’ όλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, το ΕΚΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του ΕΚΤ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Ιστοτόπου ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.
 16. Το ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες δυνατότητες αυτού του Ιστοτόπου όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στον Ιστότοπο. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί αυτό τον Ιστότοπο μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΕΚΤ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα αυτού του Ιστοτόπου προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτός ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος στο χρήστη οποτεδήποτε.
 17. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο μ’ αυτό τον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού του Ιστοτόπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΚΤ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Ιστότοπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
 18. Το ΕΚΤ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ιστοτόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των ιστοτόπων τρίτων. Το ΕΚΤ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους ιστοτόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε ιστοτόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των ιστοτόπων τρίτων.
 19. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου του ΕΚΤ επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια του νόμου και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν τον Ιστότοπο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Ιστότοπο σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλήψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία σ’ αυτό τον Ιστότοπο, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση αυτού του Ιστοτόπου.
 20. Αυτός ο Ιστότοπος αφορά σε πληροφοριακό περιεχόμενο και ως εκ τούτου το ΕΚΤ αναμένει ότι οι /χρήστες αυτού του Ιστοτόπου θα συμπεριφέρονται αναλόγως. Σε περίπτωση συντονισμού συμμετοχικής δράσης μέσω διαδικτύου, το πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ έχει αναθέσει το συντονισμό θα ενεργεί κατά τη βέλτιστη κρίση του για τη διαπίστωση της σκοπιμότητας και της καλής πίστης των προσώπων που συμμετέχουν στη δραστηριότητα μέσω του διαδικτύου.
 21. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΕΚΤ για να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
 22. Το ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του χρήστη τον παρόντα Ιστότοπο και τα πληροφορικά δεδομένα του σε τρίτους, στα πλαίσια στρατηγικών συμμαχιών του ΕΚΤ με τρίτους ή σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή στη σύνθεση του νομικού προσώπου του ΕΚΤ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό ή σε περίπτωση συγχώνευσης ή ενοποίησης που αφορά στον νομικό πρόσωπο του ΕΚΤ ή στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό ή σε περίπτωση διάθεσης των δραστηριοτήτων του ή αυτών που αφορούν στα νομικά πρόσωπα των φορέων που σχετίζονται μ’ αυτό ή ανήκουν σ’ αυτό. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Χρήσης, οι όροι αυτοί καθώς και η Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτού του Ιστοτόπου του ΕΚΤ έχουν ισχύ άμεσα και συνολικά, χωρίς κανένα ρητό ή νοούμενο περιορισμό, αλλοίωση, ένσταση ή άρνηση του περιεχομένου τους.
 23. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Το συνολικό περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού– Μη Εμπορική Χρήση 4.0 (CC-BY-NC), όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
 24. Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού/περιεχομένου/δεδομένων προστατευόμενου από το Ν. 2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο και το οποίο έχει προσδιοριστεί ως Πνευματική Ιδιοκτησία ενός τρίτου προσώπου δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί την οριζόμενη από τον δικαιούχο των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας άδεια. Έργα που κατατίθενται στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΗΑ-ΕΑΔΔ), (ήτοι πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συγκεντρώνεται και από το οποίο διατίθεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα) μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οριζόμενη άδεια.
 25. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου.
 26. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΤ και του χρήστη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα Ιστότοπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το ΕΚΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του Ιστοτόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.