Όροι χρήσης

 1. Γενικά:

  1. Οι Χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (εφεξής Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης) (https://phdms.ekt.gr), ήτοι το αρμόδιο προσωπικό των Γραμματειών των Σχολών/ Τμημάτων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του ΔΟΑΤΑΠ (εφεξής «Γραμματείες») και οι διδάκτορες, συμφωνούν και αποδέχονται ρητά και χωρίς επιφυλάξεις τους παρόντες όρους χρήσης.
  2. Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Ασφάλειας, Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από το ΕΚΤ. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Συστήματος συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
  3. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) συλλέγει και επεξεργάζεται τα πληροφοριακά δεδομένα των διδακτόρων και των διδακτορικών διατριβών, σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  4. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με τους Όρους Χρήσης ή την Προστασία Δεδομένων σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.
  5. Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικώς, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, είναι ιδιοκτησία του ΕΚΤ.
  6. Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Συστήματος είναι το ΕΚΤ και προστατεύεται από το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  7. Με τη χρήση του Συστήματος (https://phdms.ekt.gr), ο/η χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί πλήρως τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ασφάλειας, Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


 2. Χρήστες-Εγγραφή:

 3. A. Γραμματεία/ΔΟΑΤΑΠ: Η εγγραφή του αρμόδιου προσωπικού της Γραμματείας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης (https://phdms.ekt.gr) γίνεται με αίτημά του στον διαχειριστή του Συστήματος, στο ΕΚΤ.

  Το ΕΚΤ, μετά από σχετικό αίτημα, εγγράφει στο Σύστημα την οικεία Γραμματεία (Τμήματος/Σχολή ελληνικών ΑΕΙ ή ΔΟΑΤΑΠ), ώστε οι διατριβές που καταχωρούνται να έχουν το συγκεκριμένο φορέα και, το αρμόδιο αυτού προσωπικό, ως αποκλειστικό υπεύθυνο για τη μετέπειτα διαδικασία, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στον Οδηγό χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), επιπλέον έτσι τα ελληνικά Πανεπιστήμια καταχωρούνται ως ακαδημαϊκοί οργανισμοί απονομής της διατριβής. Κάθε γραμματεία δύναται να έχεις πολλούς χρήστες (username/password), με σχετικό αίτημα που υποβάλλεται αρμοδίως κάθε φορά προς το ΕΚΤ.

  Στην περίπτωση μετονομασίας Τμημάτων, συγχώνευσής τους, αλλαγής του αρμόδιου προσωπικού της Γραμματείας ή οποιασδήποτε άλλης τροποποίησης προκύψει σε σχέση με την εγγραφή/είσοδο στο Σύστημα, το αρμόδιο ΑΕΙ έχει την ευθύνη της ενημέρωσης του διαχειριστή του συστήματος και αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή και στο Σύστημα.

  B. Διαχειριστής Συστήματος: Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΕΚΤ, το οποίο –μεταξύ άλλων- χειρίζεται τη διαδικασία κατάθεσης των διδακτορικών διατριβών, εκδίδει τους κωδικούς για πρόσβαση στο σύστημα του αρμόδιου προσωπικού της Γραμματείας και προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και τη διαχείρισή του. Το εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή/και συνεργάτες του Οργανισμού δεσμεύεται έναντι του τελευταίου με συμβατικές ρήτρες, καθώς επίσης λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων.

  Γ. Διδάκτορας: Η εγγραφή του/της χρήστη-διδάκτορα γίνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο προσωπικό της Γραμματείας, το οποίο μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων από το Σύστημα και με την επιλογή: «Αποστολή στον/στην διδάκτορα», δημιουργεί αυτόματα ένα νέο λογαριασμό, με ταυτόχρονη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον/στη διδάκτορα, με τον κωδικό του/της, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να εισέλθει στο σύστημα και να ξεκινήσει τη συμπλήρωση των στοιχείων για την ανάρτηση των αρχείων.

  Ο/η διδάκτορας συμπληρώνει τα επιμέρους πεδία της διατριβής, μεταφορτώνει το τελικό ψηφιακό αρχείο της και τα συνοδευτικά αρχεία (εάν υπάρχουν), συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο της ετήσιας Εθνικής Στατιστικής Έρευνας για τους διδάκτορες, υποβάλει την Υπεύθυνη Δήλωση και Αποδέχεται τους παρόντες Όρους. 4. Ερωτηματολόγιο εθνικής στατιστικής διδακτόρων:

 5. Η ετήσια εθνική στατιστική έρευνα για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου διενεργείται από το ΕΚΤ που είναι η Εθνική Στατιστική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α' 134). Το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 όπως ισχύει, και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α'134, όπως ισχύουν). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται, ανά έτος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/phd-holders. Η έρευνα είναι απογραφική. 6. Υπεύθυνη Δήλωση:

 7. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι στόχοι της διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της επιστημονικής γνώσης, οι επιταγές σε διεθνές επίπεδο για ανοιχτή διάθεση, καθώς και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί πνευματικών δικαιωμάτων επί των διδακτορικών διατριβών, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του διδάκτορα για κάθε διδακτορική διατριβή προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο ΕΑΔΔ.

  Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία υποβολής της διατριβής, ενημερώνεται ο/η διδάκτορας με αυτοματοποιημένο μήνυμα, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της (ΝD, τίτλος, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο διδάκτορα) και επισυνάπτεται ένα αντίγραφο, με Αριθμό Πρωτοκόλλου, της Υπεύθυνης Δήλωσης περί:

  Α. ορθότητας και πληρότητας στοιχείων (προσωπικών και μεταδεδομένων) και κατάθεσης ακριβούς αντιγράφου της διδακτορικής διατριβής σε μορφή pdf στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ

  Β. παραχώρησης στο ΕΚΤ της μη αποκλειστικής άδειας διάθεσης των μεταδεδομένων και του ψηφιακού αρχείου της Διδακτορικής Διατριβής

  Γ. αποδέσμευσης της διδακτορικής διατριβής, με σκοπό την ψηφιακή διάθεση και αναζήτησή της μέσω του Συστήματος Διάθεσης του ΕΑΔΔ

  το οποίο ο/η ίδιος/α υπέβαλε στο ΕΚΤ. 8. Όροι επιτυχούς ένταξης:

  1. Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που περιγράφουν τη διδακτορική διατριβή (μεταδεδομένα), που ο/η ίδιος/α ο/η διδάκτορας καταχωρεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί με ακρίβεια και να είναι πλήρη, ορθά και αληθή.
  2. Το ψηφιακό αρχείο που καταθέτει ο/η διδάκτορας είναι το ακριβές αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής σε μορφή pdf στην τελική του μορφή– μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής- στην οποία έχει εξεταστεί και συνοδεύεται από το σύνολο των αρχείων – παραρτημάτων (εάν υπάρχουν). Η απονομή του τίτλου του Διδακτορικού Διπλώματος είναι απόρροια της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας - της διδακτορικής διατριβής, η οποία υποστηρίχθηκε δημοσίως. Ένεκα αυτού, το τελικό αρχείο της διδακτορικής διατριβής δεν επιδέχεται τροποποιήσεις/ διορθώσεις, μετά την Οριστική Υποβολή του στο ΕΑΔΔ.
  3. Ο διδάκτορας ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων παραχωρεί στο ΕΚΤ το μη-αποκλειστικό δικαίωμα να παρουσιάζει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διαθέτει την υποβληθείσα διδακτορική διατριβή (συμπεριλαμβανομένης της περίληψης, των μεταδεδομένων και των συνοδευτικών αρχείων αν υπάρχουν), μέσω του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, με κάθε πρόσφορο μέσο, ψηφιακό ή άλλο -μόνο με τις τροποποιήσεις εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για τους σκοπούς της συγκρότησης του ΕΑΔΔ και της διάθεσής της για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου, διεθνώς, χωρίς οικονομικές απαιτήσεις, αδιαλείπτως (ανέκκλητο).
  4. Η άδεια με την οποία διατίθεται η διδακτορική διατριβή ορίζεται με αποκλειστική ευθύνη του/της διδάκτορα (τυποποιημένη άδεια, Creative Commons) και βρίσκεται ενσωματωμένη στο σώμα της διατριβής (σε εμφανές σημείο στην πρώτη σελίδα), καθώς και σε κάθε συνοδευτικό αρχείο. Το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την οριζόμενη άδεια, ούτε δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές αυτής.
  5. Εφόσον στο αρχείο της κατατεθειμένης διδακτορικής διατριβής συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα του/της διδάκτορα, αποτελούν τμήμα του ψηφιακού αρχείου και διατίθενται μαζί με αυτό.
  6. Πρέπει να ορίζεται η ημερομηνία αποδέσμευσης, δηλαδή η ημερομηνία που θα γίνει η online διάθεση της διδακτορικής διατριβής και η αναζήτησή της, μέσω του Συστήματος Διάθεσης του ΕΑΔΔ. Η χρονική αυτή περίοδος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τους 24 μήνες.
  7. Ο ως άνω περιορισμός (δέσμευση-εμπάργκο) αφορά αποκλειστικά στην online πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο, το οποίο φιλοξενείται στο ΕΑΔΔ και δεν καταλαμβάνει την προβολή (ανάγνωσή) του μέσω των τερματικών του ΕΚΤ με φυσική παρουσία, τηρουμένων όλων των ασφαλιστικών δικλείδων με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα και τη χρήση της διδακτορικής διατριβής με την άδεια που έχει ορίσει ο/η διδάκτορας.
  8. Στις περιπτώσεις δέσμευσης (εμπάργκο) της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διδακτορικής διατριβής, στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ εμφανίζονται μόνο τα μεταδεδομένα αυτής.
  9. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή/και προδήλων σφαλμάτων σε επίπεδο μεταδεδομένων της φόρμας τεκμηρίωσης διατριβών κατά τον τυπικό έλεγχο που διενεργείται από το ΕΚΤ, η διδακτορική διατριβή επιστρέφεται στον/στη διδάκτορα για συμπλήρωση/διόρθωση προ της ένταξής της στο ΕΑΔΔ.
  10. Μετά το πέρας τυπικού ελέγχου του ΕΚΤ ως προς την τήρηση των ζητούμενων στοιχείων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψή ή λάθος, η διδακτορική διατριβή αποστέλλεται πίσω στη Γραμματεία ή στον/στη διδάκτορα για συμπλήρωση/διόρθωση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στην Γραμματεία του αντίστοιχου ΑΕΙ με τα στοιχεία της νεοεντασσόμενης διατριβής (ΝD, τίτλος, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο διδάκτορα), προκειμένου να προχωρήσει στην απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και στον/στη διδάκτορα. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στον/ην διδάκτορα με ενημέρωση για την ένταξη της διατριβής του/της στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ, όπου τονίζεται ότι τα μεταδεδομένα της είναι δημόσια προσβάσιμα, ενώ το ψηφιακό αρχείο της (θα) είναι διαθέσιμο (μετά την ημερομηνία αποδέσμευσής του, εάν υπάρχει).
  11. Το ΕΚΤ δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια ή επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στα μεταδεδομένα και στο ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής, πέραν όσων είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς του ΕΑΔΔ, στο πλαίσιο της βέλτιστης οργάνωσης και διάθεσής του. Η διόρθωση ή η τροποποίηση ή η συμπλήρωση της φόρμας, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν γίνεται από το ΕΚΤ μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της διατριβής.
  12. Τόσο μετά την οριστική υποβολή της διατριβής προς ένταξη στο ΕΑΔΔ όσο και μετά την διάθεσή της από αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση σε επίπεδο των μεταδεδομένων σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης, είναι δυνατή ΜΟΝΟ κατόπιν απευθείας επικοινωνίας του/της διδάκτορα με την Γραμματεία, η οποία, ως καθ’ ύλην αρμόδια, εκκινεί τη διόρθωση με αιτιολογημένο αίτημά της προς το ΕΚΤ στο e-mail phdms@ekt.gr.
  13. Το ΕΚΤ επεξεργάζεται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων, το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής και τα μεταδεδομένα αυτής με σκοπό την καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, χρήση και διάθεση.
  14. Το ΕΚΤ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται μέσω της διαδικασίας εγγραφής, καθώς και τα στοιχεία χρήσης του ΕΑΔΔ που προκύπτουν από τα πληροφοριακά του συστήματα στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σχετικού θεσμικού ρόλου του.
  15. Η διαχείριση και διάθεση των μεταδεδομένων της διδακτορικής διατριβής δεν υπόκειται σε περιοριστικούς όρους.
  16. Το ΕΚΤ μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα ψηφιακά αντίγραφα του αρχείου της διδακτορικής διατριβής και να μεταφέρει το ψηφιακό αρχείο σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας, συντήρησης και διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο.
  17. Το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής θα συμπεριληφθεί στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ και συναινεί σε αυτό και αποδέχεται ρητά τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Ασφάλειας, Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις αρχές συγκρότησης και διάθεσης του περιεχομένου του ΕΑΔΔ, όπως κάθε φορά ισχύουν.
  18. Πριν την οριστική υποβολή ο/η διδάκτορας καλείται να αποδεχτεί τους «Όρους χρήσης», την «Πολιτική Ασφαλείας, Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, καθώς και να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση (ορθότητας στοιχείων, παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας στο ΕΚΤ και αποδέσμευσης) με πλήρη αποδοχή του περιεχομένου της.
  19. Το αρμόδιο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΕΚΤ ελέγχει την εγγραφή, μετά την οριστική υποβολή, ως προς την τήρηση των ζητούμενων και στο βαθμό που δεν υπάρχει απόκλιση, η διδακτορική διατριβή ανεβαίνει στο σύστημα διάθεσής του ΕΑΔΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση για την περίοδο αποδέσμευσης.
  20. Αναφορικά με το ψηφιακό αρχείο της Διδακτορικής Διατριβής, μετά την οριστική του Υποβολή από τον/την διδάκτορα, ουδεμία αλλαγή δεν επιτρέπεται.
  21. Το ΕΚΤ προβαίνει σε τυπικό έλεγχο ως προς την τήρηση των ζητούμενων στοιχείων, μετά το πέρας του οποίου, ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ. Στη συνέχεια, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στην Γραμματεία του αντίστοιχου ΑΕΙ με τα στοιχεία της νεοεντασσόμενης διατριβής, προκειμένου να προχωρήσει στην απονομή του διδακτορικού τίτλου. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα στον/στη διδάκτορα.
  22. Για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν έχουν ενταχθεί (με κανένα τρόπο: ούτε ως μεταδεδομένα, ούτε το ψηφιακό αρχείο) στο ΕΑΔΔ -για οποιοδήποτε λόγο-, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, οι διδάκτορες πρέπει να απευθύνονται στις σχολές από τις οποίες έλαβαν τον τίτλο ή στον ΔΟΑΤΑΠ αντίστοιχα, προκειμένου να εκκινήσει η προαναφερόμενη διαδικασία.


 9. Eπιστημονικά πεδία:

 10. Η ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων που εφαρμόζεται στο ΕΑΔΔ είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο το οποίο διαμορφώθηκε από το ΕΚΤ με βάση την ταξινόμηση των πεδίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Fields of Research & Development, FORD) του εγχειριδίου Frascati. Το λεξιλόγιο των επιστημονικών πεδίων αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

  1. Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
  2. Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
  3. Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

  Από το διδάκτορα, κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ, επιλέγεται το επιστημονικό πεδίο που χαρακτηρίζει το θεματικό αντικείμενο της διατριβής και σε περίπτωση που συνδυάζει διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, επιλέγεται το κυρίαρχο (1). Τέλος, σε περίπτωση διεπιστημονικής διατριβής ή συνεπίβλεψης με κύρια θεματικά αντικείμενα εκ των οποίων κανένα δεν χαρακτηρίζεται ως κυρίαρχο, επιλέγονται έως 2 επιστημονικά πεδία.

  Το ΕΚΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε διορθώσεις/τροποποιήσεις κτλ. ιδιαιτέρως όσον αφορά στα επιστημονικά πεδία. Η επιλογή του επιστημονικού πεδίου γίνεται από τον/την διδάκτορα κατά την κατάθεση της διατριβής στο σύστημα, με βάση το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε και την ειδικότερη θεματολογία της. Η εν λόγω επιλογή επιφέρει πλέον (νέος νόμος ΑΣΕΠ) μια σειρά έννομες συνέπειες (όπως η συμμετοχή και βαθμολόγηση σε συγκεκριμένες προσκλήσεις για την κάλυψη δημοσίων θέσεων κτλ.). Με στόχο τη διαφύλαξη της διαφάνειας και της ακεραιότητας του συστήματος, καθώς και με βάση την αρχή της αμεροληψίας, μετά την επιλογή του επιστημονικού πεδίου από τον διδάκτορα δεν δύναται να υπάρξει καμία τροποποίηση αυτού. 11. Διανοητική Ιδιοκτησία:

  1. Έργα που κατατίθενται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ (ήτοι πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη ισχύος του νόμου έως σήμερα) και διατίθενται μετά στο Σύστημα Διάθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οριζόμενη άδεια, όπως έχει προσδιοριστεί από τον/την διδάκτορα. Το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την οριζόμενη άδεια, ούτε δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές αυτής.
  2. Τα πληροφοριακά δεδομένα του Συστήματος περιλαμβάνουν κείμενα, γραφικά και άλλες πληροφορίες που προστατεύονται από τη νομοθεσία διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πατέντες) όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το ΕΚΤ είναι φορέας κάθε σχετικού προστατευμένου δικαιώματος είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς κατόπιν παραχώρησης δικαιωμάτων από τους δημιουργούς επιτρέποντας τη χρήση του έργου τους ως μέρος του περιεχομένου αυτού του Συστήματος, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη σχετική άδεια.
  3. Οποιοδήποτε από αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα που διατίθενται στο χρήστη μέσω του Συστήματος δεν αποτελούν απόψεις ούτε εκφράζουν θέσεις του ΕΚΤ. Ως αρμόδιος οργανισμός για τη συγκρότηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών που απονέμονται με ευθύνη των οικείων Πανεπιστημίων, το ΕΚΤ προβαίνει, σε αποδοχή ή απόρριψη κατόπιν τυπικού μόνο ελέγχου των αναγκαίων πληροφοριακών δεδομένων που καταχωρούνται στο σύστημα. Η παροχή αυτών μέσω αυτού του Συστήματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το ΕΚΤ ή με τρίτους.


 12. Ασφάλεια:

  1. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης του Συστήματος, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του ΕΚΤ για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο χρήστης.
  2. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο Πληροφοριακό Σύστημα να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, δεδομένα κλπ.) και το σύστημα που διατίθεται του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Το ΕΚΤ (ενδεικτικά: οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, τα στελέχη του, οι εργαζόμενοί/συνεργάτες του και οι βοηθοί εκπλήρωσής του) δεν φέρει ευθύνη ενώπιον του χρήστη ή ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου, σχετικά με οποιαδήποτε ζημία από σύμβαση, αδικοπραξία από αμέλεια, ή με άλλο τρόπο προκληθείσα, για οποιαδήποτε ζημία, τυχαία ή έμμεση, ειδικής φύσης ή ζημία από ηθική βλάβη, που προκαλείται ή σχετίζεται με το Σύστημα ή το περιεχόμενό του ή οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο. Η παραίτηση από την ευθύνη περιλαμβάνει, ενδεικτικά αναφερόμενα, κάθε ευθύνη για την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητά για συγκεκριμένο σκοπό, σαφήνεια, διαθεσιμότητα, και νομιμότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας, θέματα αδειών, εμπορικού σήματος, πατέντας, ή άλλου δικαιώματος που σχετίζεται με το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου ή/και άλλου διασυνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου.
  3. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των δικτυακών υποδομών του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι η λειτουργία αυτού του Συστήματος ή των διακομιστών (servers) του θα είναι ακώλυτη ή αλάνθαστη, αμόλυντη από ιούς (viruses) κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ΕΚΤ λαμβάνει μέτρα προστασίας με σκοπό ν’ αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση, ή τροποποίηση των δεδομένων του χρήστη που τελούν υπό τον έλεγχο του. Παρόλα αυτά, επειδή κανένα σύστημα προστασίας, σύστημα μετάδοσης ή σύστημα μετάπτωσης δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, και παρ’ όλο που το ΕΚΤ κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την προστασία των δεδομένων αναφορικά με τη χρήση αυτού του Συστήματος, το ΕΚΤ δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers) του ή την ασφάλεια των υποδομών μέσω των οποίων μεταδίδονται δεδομένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου των δεδομένων προς τους διακομιστές (servers) του ΕΚΤ, ή την ασφάλεια κάθε πληροφοριακού δεδομένου που λαμβάνει το ΕΚΤ ή οποιοσδήποτε τρίτος μέσω του παρόντος Συστήματος ή μέσω διασύνδεσης με αυτόν.
  4. Το ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στη μορφή (format) ή/και στο περιεχόμενο ή/και στις παρεχόμενες δυνατότητες αυτού του Συστήματος όποτε το κρίνει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παρά μόνο με τη σχετική σημείωση περί των ενεργειών αυτών στο Σύστημα. Θα θεωρείται ότι ο χρήστης έχει αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές εάν χρησιμοποιεί αυτό το Σύστημα μετά τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του περιεχόμενου του. Το ΕΚΤ μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του Συστήματος προσωρινά ή μόνιμα (για οποιοδήποτε λόγο, όπως συνεπεία τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, αναβάθμισης περιεχομένου) και δεν εγγυάται ότι αυτό το Σύστημα θα είναι διαθέσιμο στο χρήστη οποτεδήποτε.
  5. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα ν’ αξιώσει από εσάς να άρετε οποιονδήποτε σύνδεσμο με το Σύστημα. Δεν επιτρέπεται να δημιουργηθεί πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού του Συστήματος ή/και αντανάκλαση (mirroring) αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΚΤ. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το περιεχόμενο του Συστήματος, αλλά όχι να αναπαράγετε το περιεχόμενό του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείτε πλαίσιο περιμετρικά των περιεχομένων (framing) αυτού, καθώς επίσης και ότι δε συσχετίζετε με τη δημιουργία του συνδέσμου το περιεχόμενο αυτού του Συστήματος με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες. Επιπλέον, προϋποτίθεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος στον οποίο αναφέρεται ο σύνδεσμος που έχετε δημιουργήσει με το περιεχόμενο του παρόντος Συστήματος, δεν περιέχει στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα ή οι πατέντες, ούτε περιέχει στοιχεία που συνιστούν παράνομο, ζημιογόνο ή προσβλητικό περιεχόμενο.
  6. Το ΕΚΤ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα Διαδικτυακών Τόπων τρίτων και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται ευθύνη για το περιεχόμενο, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, πραγματικότητα, και σαφήνεια των πληροφοριών του περιεχομένου αυτών των Διαδικτυακών Τόπων τρίτων ή ευθύνη για την ποιότητα και στοιχεία των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες μέσω αυτών των Διαδικτυακών Τόπων τρίτων. Το ΕΚΤ δεν έχει καμία ευθύνη για σφάλματα ή λειτουργικές αστοχίες στους Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων, ούτε έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστούν οι χρήστες συνεπεία της πρόσβασής τους σε Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων ή συνεπεία της χρήσης πληροφοριών, υπηρεσιών ή προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω των Διαδικτυακών Τόπων τρίτων.
  7. Ο χρήστης του Συστήματος οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτόν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων του, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης.


 13. Λοιποί Όροι:

  1. Η χρήση αυτού του Συστήματος του ΕΚΤ επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο του νόμου και για νόμιμες χρήσεις που δεν εμποδίζουν τρίτους να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Σύστημα σύννομα, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης. Δεν σας επιτρέπεται να προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που πιθανόν επιφέρουν ζημία ή δυσλειτουργία στο Σύστημα, ή επιδράσουν αρνητικά ή διακινδυνεύσουν την εκπλήρωση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβασή σας για χρήση του Συστήματος.
  2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από τους Όρους Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από τους Όρους Χρήσης, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του ΕΚΤ να επιβάλλει συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.
  3. Αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύψει αναφορικά με τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για συμβατική σχέση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη σχέση, υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου.
  4. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Συστήματος αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΤ και του χρήστη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στο Σύστημα οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το ΕΚΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω του Συστήματος, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.