Επιστημονικά πεδία

Τα επιστημονικά πεδία του ΕΑΔΔ είναι ένα δίγλωσσο ιεραρχικό λεξιλόγιο το οποίο βασίζεται στην ταξινόμηση των πεδίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Fields of Research & Development, FORD) του εγχειριδίου Frascati, του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου του ΟΟΣΑ για τη συλλογή και χρήση στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) σε τομείς, όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το εγχειρίδιο Frascati είναι το κοινό ενιαίο πρότυπο, εγκεκριμένο από τη Eurostat, για τις έννοιες και τους ορισμούς, τα καθιερωμένα σχήματα ταξινομήσεων και τη μεθοδολογία παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών Ε&Α. Χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μιας κοινής μεταξύ τους γλώσσας επικοινωνίας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και ανάπτυξης. Το ΕΚΤ, ως Εθνική Στατιστική Αρχή για τις εθνικές στατιστικές Ε&Α, εφαρμόζει το εγχειρίδιο Frascati στην παραγωγή των στατιστικών Ε&Α καθώς και ευρύτερα στην προτυποποιημένη τεκμηρίωση και διαχείριση του επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου που διατηρεί στις υποδομές του.

Τα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ, όπως περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αποτελούν κριτήριο – μεταξύ άλλων – για ορισμένες διαδικασίες αυτού, βάσει του Νόμου 4765/2021 ΦΕΚ Α’ 06/15.01.2021.

Σχήμα ταξινόμησης των Επιστημονικών πεδίων

Το σχήμα ταξινόμησης των επιστημονικών πεδίων αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

  • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
  • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
  • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Το 1ο και το 2ο επίπεδο εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati, σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες.

Οι Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο) περιλαμβάνουν 381 αναλυτικές και εξειδικευμένες επιστημονικές θεματικές περιοχές. Εξειδικεύουν τα επιστημονικά πεδία με όρους επιστήμης και έρευνας, συμπληρώνουν την ταξινόμηση, εξυπηρετούν τη θεματική τεκμηρίωση του περιεχομένου, βελτιώνουν την πρόσβαση σε αυτό και ενισχύουν την έρευνα προς την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. Οι θεματικές αυτές περιοχές δύναται να εμπλουτίζονται περιοδικά, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της επιστήμης.

Για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021) λαμβάνεται υπόψη μόνο το 1ο και το 2ο επίπεδο των επιστημονικών πεδίων, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ.

Το 3ο επίπεδο επιστημονικών πεδίων και οι λέξεις - κλειδιά, πέρα από τη σημασία τους για τη σωστή τεκμηρίωση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εξειδικευμένη διάχυση, τη διασύνδεση της γνώσης και την εύρεση της διατριβής από άλλους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις και πολίτες. Αυτά δεν συνδέονται με το Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 και δεν αποτελούν κριτήριο για τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Συμπλήρωση επιστημονικών πεδίων

Ο διδάκτορας, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της διδακτορικής διατριβής του, καλείται να επιλέξει τα επιστημονικά πεδία στα οποία εντάσσεται. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά και τα τρία ιεραρχικά επίπεδα των επιστημονικών πεδίων.

Αναλυτικότερα, ο διδάκτορας επιλέγει από την προεπιλεγμένη λίστα:

  • 1ο επίπεδο ταξινόμησης - Γενικό Επιστημονικό πεδίο: 1 επιλογή
  • 2ο επίπεδο ταξινόμησης - Ειδικό Επιστημονικό πεδίο: έως 2 επιλογές στο Γενικό Επιστημονικό πεδίο
  • 3ο επίπεδο ταξινόμησης - Εξειδίκευση Επιστημονικού πεδίου: έως 2 επιλογές ανά Ειδικό Επιστημονικό πεδίο

Σε περίπτωση που, αποδεδειγμένα, η διατριβή ανήκει σε περισσότερα από ένα Γενικά Επιστημονικά πεδία, εκ των οποίων κανένα δεν κυριαρχεί, ο διδάκτορας μπορεί να επιλέξει:

  • 1ο επίπεδο ταξινόμησης - Γενικό Επιστημονικό πεδίο: έως 2 επιλογές
  • 2ο επίπεδο ταξινόμησης - Ειδικό Επιστημονικό πεδίο: 1 επιλογή ανά Γενικό Επιστημονικό πεδίο
  • 3ο επίπεδο ταξινόμησης - Εξειδίκευση Επιστημονικού πεδίου: έως 2 επιλογές ανά Ειδικό Επιστημονικό πεδίο

Σε κάθε περίπτωση, ο διδάκτορας είναι υποχρεωμένος να κατατάξει τη διατριβή του σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ και να προχωρήσει σε τουλάχιστον μια επιλογή και στα τρία ιεραρχικά επίπεδα της ταξινόμησης. Για τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021) λαμβάνεται υπόψη μόνο το 1ο και το 2ο επίπεδο των επιστημονικών πεδίων, σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΕΑΔΔ.

Συνολικά, ο διδάκτορας μπορεί να κάνει τις ακόλουθες επιλογές:

1ο επίπεδο – Γενικό Επιστημονικό πεδίο 2ο επίπεδο – Ειδικό Επιστημονικό πεδίο 3ο επίπεδο ταξινόμησης
Εξειδίκευση Επιστημονικού πεδίου
1 επιλογή 1 έως 2 επιλογές στο Γενικό Επιστημονικό πεδίο 1 έως 2 επιλογές ανά Ειδικό Επιστημονικό πεδίο
2 επιλογές 1 επιλογή ανά Γενικό Επιστημονικό πεδίο 1 έως 2 επιλογές ανά Ειδικό Επιστημονικό πεδίο


Οδηγίες προς διδάκτορες για επιβεβαίωση ή τροποποίηση επιστημονικών πεδίων