Οδηγός χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, πλήρως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα της ψηφιακοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών, αποτελεί μοναδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται αρμοδίως από τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ και του ΔΟΑΤΑΠ.

Το συγκεκριμένο Σύστημα είναι προσβάσιμο και επιτρέπει μόνο στο αρμόδιο προσωπικό των Γραμματειών, καθώς και στους διδάκτορες, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες κατάθεσης με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα με αυτό τον Οδηγό. Πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια της υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου αυτή να ενταχθεί επιτυχώς στο ΕΑΔΔ και να απονεμηθεί ο τίτλος στον διδάκτορα, απαιτείται η περάτωση μιας συγκεκριμένης ροής εργασιών.

Οι αρμόδιες Γραμματείες κι οι διδάκτορες εισέρχονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης - με απόλυτη ευθύνη τους ως προς το περιεχόμενο και τον χρόνο καταχώρησης. Το αυτό ισχύει και για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά ΑΕΙ ή έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΑΔΔ για οποιοδήποτε λόγο.

Ο οδηγός αποτελείται από δύο διακριτά μέρη:

  • το πρώτο μέρος παρέχει οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που κάνουν οι Γραμματείες &
  • το δεύτερο μέρος παρέχει οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που κάνουν οι διδάκτορες.

Κατεβάστε τον Οδηγό σε μορφή PDF.

Ειδικά για τους διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού, των οποίων η διατριβή έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, παρέχονται αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης.

Το ΕΚΤ δέχεται τα αιτήματά σας, τα ομαδοποιεί και εργάζεται σε τεχνικό επίπεδο για να διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό. Η οποιαδήποτε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της σχετικής φόρμας ή του email: phdms@ekt.gr.