Ανακοίνωση σε σχέση με τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ, για διδάκτορες που έχουν καταθέσει τη διατριβή τους στο ΕΑΔΔ έως και την 28η Ιουνίου 2021

11/10/2021

Οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή έχει κατατεθεί έως και την 28η Ιουνίου 2021 και συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (www.didaktorika.gr), και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, πρέπει να μπουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ και να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τα επιστημονικά πεδία της διατριβής τους.

Σχετικές οδηγίες παρέχονται εδώ.

Βάσει του πρόσφατου Νόμου 4765/2021, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις επικείμενες προκηρύξεις αυτού για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Tο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Το ΕΑΔΔ συγκροτείται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, από διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και από διατριβές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, τον ΔΟΑΤΑΠ.