Ηλεκτρονική κατάθεση διατριβής στο ΕΑΔΔ από διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού, των οποίων η διατριβή έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ

26/10/2021

Οι διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού που διαθέτουν αναγνωρισμένο διδακτορικό τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και η διατριβή τους δεν είναι κατατεθειμένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, μπορούν να χρησιμοποιούν εφεξής το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, προκειμένου να την καταθέσουν.

Η Είσοδος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης πραγματοποιείται εδώ, μετά από Εγγραφή μέσω Taxisnet.

Το Σύστημα επιτρέπει στους διδάκτορες να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία κατάθεσης της διατριβής, με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους στα διαδοχικά βήματα.
Αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος παρέχονται εδώ. Για τα αρχεία που πρέπει να έχουν οι διδάκτορες διαθέσιμα για να αναρτήσουν στο Σύστημα πατήστε εδώ.

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ μπορούν να καταθέσουν τη διδακτορική τους διατριβή διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού που διαθέτουν αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, ανεξάρτητα αν θα λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Βάσει του πρόσφατου Νόμου 4765/2021, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις επικείμενες προκηρύξεις αυτού για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Από το 1985, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Το ΕΑΔΔ συγκροτείται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, από διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και από διατριβές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.