Ανακοίνωση για διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού, των οποίων η διατριβή έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ και δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΕΑΔΔ

11/10/2021

Οι διδάκτορες πανεπιστημίων του εξωτερικού που διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο από τον ΔΟΑΤΑΠ και η διδακτορική διατριβή τους δεν είναι κατατεθειμένη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (https://didaktorika.gr), και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, θα ενημερωθούν το επόμενο διάστημα για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ, προκειμένου να καταθέσουν τη διατριβή τους. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους http://phdms.ekt.gr και https://www.ekt.gr .

Βάσει του πρόσφατου Νόμου 4765/2021, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις επικείμενες προκηρύξεις αυτού για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.

Tο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. Το ΕΑΔΔ συγκροτείται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, από διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και από διατριβές που εκπονήθηκαν από Έλληνες σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αναγνωρίστηκαν από τον αρμόδιο εθνικό φορέα, τον ΔΟΑΤΑΠ.