Ανακοίνωση για διδάκτορες που έχουν καταθέσει τη διδακτορική τους διατριβή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών έως και την 28η Ιουνίου 2021

29/09/2021

Με βάση τον πρόσφατο Νόμο 4765/2021 για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), στις επικείμενες προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, που τηρείται δια νόμου (1566/1985), από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Προς τούτο, υλοποιούνται βελτιστοποιήσεις, μετά την εκ νέου σχεδίαση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, για άμεση πρόσβαση των διδακτόρων, που έχουν καταθέσει τη διδακτορική τους διατριβή έως και την 28η Ιουνίου 2021, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν το επιστημονικό πεδίο της διατριβής τους ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία και αντιστοιχία με την επιστημονική περιοχή στην οποία αυτή εντάσσεται, καθώς και την ειδικότερη θεματολογία της.

Το ΕΚΤ εργάζεται σε τεχνικό επίπεδο για να διεκπεραιώνονται τα σχετικά αιτήματα των διδακτόρων το συντομότερο δυνατό. Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτημάτων, η οποιαδήποτε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του email: phdms@ekt.gr.