Νέος Νόμος ΑΣΕΠ: Απαραίτητη η ηλεκτρονική κατάθεση της διδακτορικής διατριβής

09/09/2021

Σε συνέχεια του Ν. 4765/2021 για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 12, 16 και 29, στις επικείμενες προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, βαθμολόγηση του κριτηρίου του διδακτορικού διπλώματος θα αποδίδεται στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο το οποίο αναφέρεται ως αποδεκτό, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, που τηρείται δια νόμου (1566/1985), από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Βάσει αυτού καλούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στις ανωτέρω διαγωνιστικές διαδικασίες να επιβεβαιώσουν ότι η διδακτορική τους διατριβή βρίσκεται στο Σύστημα Διάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) (https://www.didaktorika.gr ).

Σε περίπτωση που η διδακτορική τους διατριβή δεν είναι καταχωρημένη, θα πρέπει άμεσα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρισή της. Οι μεν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι δε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής με τη Γραμματεία του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Στην περίπτωση των διδακτορικών διατριβών που κατατέθηκαν έως και την 28η Ιουνίου 2021, οι διδάκτορες καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι είναι καταχωρημένες στο προσήκον επιστημονικό πεδίο και σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να προβούν σε άπαξ τροποποίηση αυτού με αίτημά τους προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας, η οποία θα αναρτηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης (https://phdms.ekt.gr) τις επόμενες μέρες.

Η επιβεβαίωση ή τροποποίηση του επιστημονικού πεδίου θα πραγματοποιείται άπαξ και θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του διδάκτορα.

Για τις διατριβές με ημερομηνία κατάθεσης έως και την 28η Ιουνίου 2021, ισχύει ότι μόνον όσες εξ αυτών έχουν επιβεβαιωμένο το επιστημονικό πεδίο από το διδάκτορα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Για τις διατριβές με ημερομηνία κατάθεσης από την 29η Ιουνίου 2021 και εφεξής, το επιστημονικό πεδίο είναι επιβεβαιωμένο από τους διδάκτορες και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι διδάκτορες θα μπορούν να ελέγχουν μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, αν για την κατατεθειμένη διατριβή τους, απαιτείται να προβούν σε άπαξ επιβεβαίωση/τροποποίηση του επιστημονικού πεδίου της διατριβής τους ή όχι.


Το ΕΚΤ εργάζεται σε τεχνικό επίπεδο για να διεκπεραιώνονται τα σχετικά αιτήματα των διδακτόρων το συντομότερο δυνατό. Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτημάτων, η οποιαδήποτε επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του email: phdms@ekt.gr.