Μπορώ να κάνω τροποποίηση στο/α επιστημονικό/ά πεδίο/α που δήλωσα κατά τη διαδικασία κατάθεσης της διδακτορικής μου διατριβής;

Για τις διατριβές με ημερομηνία κατάθεσης έως και την 28η Ιουνίου 2021, ισχύει ότι μόνον όσες εξ αυτών έχουν επιβεβαιωμένο το επιστημονικό πεδίο από το διδάκτορα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία βαθμολόγησης από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Συνεπώς, οι εν λόγω διδάκτορες μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν το επιστημονικό πεδίο της διατριβής τους ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία και αντιστοιχία με την επιστημονική περιοχή στην οποία αυτή εντάσσεται, καθώς και την ειδικότερη θεματολογία της.

Για τις διατριβές με ημερομηνία κατάθεσης από την 29η Ιουνίου 2021 και εφεξής, το επιστημονικό πεδίο είναι επιβεβαιωμένο από τους διδάκτορες και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι διδάκτορες θα μπορούν να ελέγχουν μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης, αν για την κατατεθειμένη διατριβή τους, απαιτείται να προβούν σε άπαξ επιβεβαίωση/τροποποίηση του επιστημονικού πεδίου της διατριβής τους ή όχι.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ δεν έχει αρμοδιότητα να προβαίνει σε διορθώσεις/τροποποιήσεις κτλ., ιδιαιτέρως όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία. Η επιλογή του επιστημονικού πεδίου γίνεται από τον/την διδάκτορα κατά την κατάθεση της διατριβής στο σύστημα. Η εν λόγω επιλογή επιφέρει πλέον (νέος νόμος ΑΣΕΠ) μια σειρά έννομες συνέπειες (όπως η συμμετοχή σε συγκεκριμένες προσκλήσεις για την κάλυψη δημοσίων θέσεων κτλ.). Με στόχο, επομένως, τη διαφύλαξη της διαφάνειας και της ακεραιότητας του συστήματος, καθώς και με βάση την αρχή της αμεροληψίας, μετά την επιλογή του επιστημονικού πεδίου δεν δύναται να υπάρξει καμία τροποποίηση αυτού.

Δείτε περισσότερα: Οδηγίες προς διδάκτορες για επιβεβαίωση ή τροποποίηση επιστημονικών πεδίων