Ποια είναι η διαδικασία για κατάθεση του ψηφιακού αρχείου μίας νέας διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Α) Λαμβάνετε από τη Γραμματεία του ελληνικού ΑΕΙ (για διατριβές που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα) ή του ΔΟΑΤΑΠ (για διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και είναι αναγνωρισμένες από τον ΔΟΑΤΑΠ), e-mail με τον κωδικό σας προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα.

Β) Εισέρχεστε στο σύστημα και καταχωρείτε πληροφορίες για τα εξής υποχρεωτικά πεδία:

Α

Τίτλος Διατριβής

Τίτλος→ Έλεγχος της ορθότητας του τίτλου της διατριβής τον οποίο έχει εισάγει η Γραμματεία.

Γλώσσα τίτλου→ Έλεγχος της ορθότητας του τίτλου της διατριβής την οποία έχει εισάγει η Γραμματεία.

Μεταφρασμένος τίτλος

Γλώσσα μεταφρασμένου τίτλου

Στοιχεία χορηγούντος ιδρύματος

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα (από γραμματεία) → Το πεδίο είναι προ – συμπληρωμένο από το σύστημα και εκτείνεται σε επίπεδο πανεπιστημίου, σχολής και τμήματος.

Στοιχεία συνεργαζόμενου ιδρύματος

Εφόσον μέρος της διατριβής έγινε σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα ιδρύματα πέραν του χορηγούντος τον τίτλο, επιλέγεται το πεδίο φορέας και εισάγεται το όνομα του συνεργαζόμενου ιδρύματος.

Στοιχεία εντύπου διατριβής

Σε αυτό το σημείο συμπληρώνεται ο αριθμός των σελίδων της διατριβής από όλους τους τόμους που την απαρτίζουν και επιλέγονται τα αντίστοιχα πεδία, εφόσον στη διατριβή περιλαμβάνονται: εικόνες, πίνακες, χάρτες, σχήματα ή γραφήματα.

Θεματικό περιεχόμενο διατριβής

Επιλέγεται το επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το θεματικό αντικείμενο της διατριβής από την προεπιλεγμένη λίστα στην οποία περιλαμβάνονται 3 ιεραρχικά επίπεδα:

• Γενικό επιστημονικό πεδίο – 1ο επίπεδο

• Ειδικό επιστημονικό πεδίο – 2ο επίπεδο

• Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου– 3ο επίπεδο

Λέξεις κλειδιά (στα ελληνικά και στα αγγλικά)

Προσθήκη περίληψης (στα ελληνικά και στα αγγλικά)

Β

Αρχεία διατριβής και παραρτήματα (Data Sets)

Για κάθε ψηφιακό αρχείο που μεταφορτώνεται, πρέπει να επιλέγεται το κουμπί "Επεξεργασία Μεταδεδομένων" ώστε να συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην περιγραφή του εκάστοτε αρχείου. Απαιτείται κατ' ελάχιστον να μεταφορτώσετε το ψηφιακό αρχείο της διατριβής με τις κάτωθι προδιαγραφές: 1) Το ψηφιακό αρχείο της διατριβής να είναι το τελικό – μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής. 2. Ο μορφότυπος του ψηφιακού αρχείου της διατριβής σας να είναι pdf χωρίς κλείδωμα. 3. Ο τύπος του ψηφιακού αρχείου να είναι το «Κύριο σώμα» της διατριβής.

Για τα υπόλοιπα ψηφιακά αρχεία , απαιτείται κατ’ ελάχιστον η συμπλήρωση του τύπου από την αναδυόμενη λίστα και μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου.

Γ

Το Ερωτηματολόγιο για την εθνική στατιστική για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου

Ο/Η διδάκτορας καλείται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την εθνική στατιστική που διενεργεί το ΕΚΤ, για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου, ως η Εθνική Στατιστική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α' 134). Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει και Ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α'134, όπως ισχύει). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται, ανά έτος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/phd-holders. Η έρευνα είναι απογραφική.

Δ

Υπεύθυνη Δήλωση

Πριν την οριστική Υποβολή, ο διδάκτορας καλείται να υποβάλει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση περί:

Α. ορθότητας στοιχείων (προσωπικών και μεταδεδομένων) και κατάθεσης πιστού αντιγράφου της διδακτορικής διατριβής σε μορφή pdf στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και Διαχείρισης του ΕΑΔΔ.

Β. παραχώρησης στο ΕΚΤ της μη αποκλειστικής άδειας διάθεσης των μεταδεδομένων και του ψηφιακού αρχείου της Διδακτορικής Διατριβής.

Γ. αποδέσμευσης της διδακτορικής διατριβής, με σκοπό την ψηφιακή διάθεση και αναζήτησή της μέσω του Συστήματος Διάθεσης του ΕΑΔΔ.

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

2. Αποδοχή Όρων Χρήσης και Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ

Μετά την «Οριστική Υποβολή» δεν μπορείτε να τροποποιήσετε κανένα πεδίο.