Ποια είναι η διαδικασία για κατάθεση του ψηφιακού αρχείου μίας διδακτορικής διατριβής παρελθόντων ετών από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης προς το ΔΟΑΤΑΠ από την 01.01.2022, στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από τον αρμόδιο εθνικό φορέα (ΔΟΑΤΑΠ) με ημερομηνία αίτησης αναγνώρισης προς το ΔΟΑΤΑΠ από την 01.01.2022, και δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΑΔΔ, υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης τους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης.

Μόλις πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση των αναγκαίων πεδίων από το αρμόδιο πρόσωπο του ΔΟΑΤΑΠ, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία κατάθεσης της διδακτορικής σας διατριβής συνδεόμενοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης (https://phdms.ekt.gr/phdms/) μέσω Taxisnet.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κατάθεση, απαιτούνται:

Α. Ψηφιακό αρχείο της διατριβής με τις κάτωθι προδιαγραφές:

  • Το ψηφιακό αρχείο της διδακτορικής διατριβής πρέπει να είναι το τελικό – μετά τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής και βάσει του οποίου έχει εκδοθεί το αντίστοιχο έγγραφο αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρ. ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Ο μορφότυπος του ψηφιακού αρχείου πρέπει να είναι PDF (όχι κλειδωμένο), να έχει γραμματοσειρές Unicode και να έχει εξώφυλλο στο οποίο θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της (πανεπιστήμιο, σχολή, τμήμα, τίτλος διατριβής, εξεταστική επιτροπή, έτος υποστήριξης).
  • Στην πρώτη σελίδα του ψηφιακού αρχείου και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφεται η άδεια χρήσης της διδακτορικής διατριβής, όπως την έχει ορίσει ο διδάκτορας.
  • Αν η διατριβή αποτελείται από 2 τόμους ή/και παραρτήματα, θα πρέπει να ενοποιηθούν όλα τα αρχεία της, ώστε να μεταφορτωθεί ένα PDF με τη διατριβή στο σύνολό της.
Β. Δικαιολογητικό έγγραφο δέσμευσης της διατριβής με τις κάτωθι προδιαγραφές:

  • Ο χρονικός περιορισμός δέσμευσης της διατριβής, συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται, με ευθύνη του διδάκτορα, όπως ακριβώς ορίζεται στο κατατιθέμενο, εκδιδόμενο αρμοδίως και αποκλειστικά από ερευνητικό/εκπαιδευτικό φορέα ή/ και Δημόσια αρχή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο έγγραφο. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να είναι γνήσιο, έγκυρο και εν ισχύ και να περιλαμβάνει ρητώς τον ως άνω χρονικό περιορισμό.
  • Ο μορφότυπος του αρχείου να είναι PDF ή εικόνες JPG ή PNG.
  • Αν το δικαιολογητικό έγγραφο αποτελείται από 2 και περισσότερες σελίδες, θα πρέπει να ενοποιηθούν ώστε να μεταφορτωθεί ένα PDF που να περιλαμβάνει το σύνολο του εγγράφου.

Το έγγραφο δέσμευσης δεν δημοσιεύεται στο Σύστημα Διάθεσης του ΕΑΔΔ, καθώς αποτελεί συνοδευτικό αρχείο της διδακτορικής διατριβής και τηρείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της συγκρότησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και του θεσμικού του ρόλου.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης επιτρέπει στους διδάκτορες να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία κατάθεσης της διατριβής, με εύκολο και άμεσο τρόπο, καθοδηγώντας τους με λεπτομερείς και συγκεκριμένες οδηγίες στα διαδοχικά βήματα. Αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος παρέχονται εδώ.