Τι είναι η Υπεύθυνη Δήλωση;

Το ΕΚΤ, σε εκπλήρωση του θεσμικού του ρόλου, ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, προάγει τη συγκέντρωση, την τεκμηρίωση και τη διάθεση έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην ελληνική και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στο πλαίσιο της προώθησης της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας, η συγκρότηση και η διάθεση των διδακτορικών διατριβών στο ΕΑΔΔ εναρμονίζεται με την ψηφιακοποίηση της επιστήμης και τη διεθνή τάση και προσπάθεια της ανοικτής πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο, χωρίς να παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία, αποτελώντας παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Έτσι, προκειμένου να διασφαλισθούν οι στόχοι της διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της επιστημονικής γνώσης, οι επιταγές σε διεθνές επίπεδο για ανοικτή διάθεση, καθώς και η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου περί πνευματικών δικαιωμάτων επί των διδακτορικών διατριβών, είναι απαραίτητο σε κάθε διδακτορική διατριβή να προσδιορίζονται τα εξής προκειμένου να ενταχθεί επιτυχώς στο ΕΑΔΔ: (α) τα πνευματικά δικαιώματα και (β) η άδεια χρήσης.

Προς τούτο, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης μιας διδακτορικής διατριβής στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΕΑΔΔ, ο/η διδάκτορας, ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επ’ αυτής, καλείται να υποβάλει/υπογράψει μαζί με το ψηφιακό αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση:

Α. ορθότητας και πληρότητας στοιχείων (προσωπικών και μεταδεδομένων) και κατάθεσης ακριβούς αντιγράφου της διδακτορικής διατριβής σε μορφή pdf στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ.

Β. παραχώρησης στο ΕΚΤ της μη αποκλειστικής άδειας διάθεσης των μεταδεδομένων και του ψηφιακού αρχείου της Διδακτορικής Διατριβής.

Γ. αποδέσμευσης της διδακτορικής διατριβής, με σκοπό την ψηφιακή διάθεση και αναζήτησή της μέσω του Συστήματος Διάθεσης του ΕΑΔΔ.»

Και Αποδοχή Όρων Χρήσης και Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του ΕΑΔΔ