Σε τι αφορά η εθνική στατιστική έρευνα για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου; Τι πρέπει να γνωρίζω πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου;

Η ετήσια εθνική στατιστική έρευνα για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ως η αρμόδια Εθνική Στατιστική Αρχή. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται, ανά έτος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/phd-holders. Η έρευνα είναι απογραφική. Οι νέοι διδάκτορες καλούνται να συμπληρώσουν το παρόν ερωτηματολόγιο, παράλληλα με την κατάθεση της διατριβής τους στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ).

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  • Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία
  • Ενότητα 2: Πρότεροι ακαδημαϊκοί τίτλοι και εξειδίκευση διδακτορικών σπουδών
  • Ενότητα 3: Περίοδος διδακτορικών σπουδών (χρονική διάρκεια, χρηματοδότηση, επαγγελματική δραστηριότητα, διεθνής κινητικότητα)
  • Ενότητα 4: Επιστημονικές εκροές που συνδέονται με τη διατριβή
  • Ενότητα 5: Επαγγελματική απασχόληση με την ολοκλήρωση της διατριβής
  • Ενότητα 6: Μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνική Στατιστική Αρχή και Φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές και εθνικές στατιστικές για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ Α' 134). Το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 όπως ισχύει, και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει και Ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α'134, όπως ισχύει).

Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών που παρέχεται στο παρόν ερωτηματολόγιο, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ως άνω νομοθεσίας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του θεσμικού ρόλου του ΕΚΤ, τηρώντας το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία είναι προσβάσιμα αποκλειστικά στο πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της συλλογής και επεξεργασίας και δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα που προκύπτουν αξιοποιούνται για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους (μέσω διαδικασίας ανωνυμοποίησης) και για τη λειτουργία του Μητρώου Διδακτόρων του ΕΚΤ. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους (εκτός αν ρητά απαιτείται προκειμένου να απαντηθούν νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις), ενώ ουδέποτε θα δημοσιευθούν σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών προσώπων.