Ποια είναι η διαδικασία δημιουργίας μίας νέας φόρμας για την κατάθεση ενός ψηφιακού αρχείου διδακτορικής διατριβής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Α) Εισέρχεστε με κωδικούς στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης και συμπληρώνετε τα κάτωθι πεδία, τα οποία αφορούν κάθε νέα εγκεκριμένη διδακτορική διατριβή:

Στοιχεία διδάκτορα

Επώνυμο Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

Όνομα Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

Πατρώνυμο Διδάκτορα (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες)

Έτος γέννησης

Φύλο

E-mail→ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ώστε ο διδάκτορας να ενημερωθεί μέσω του Συστήματος Κατάθεσης, προκειμένου να εισέλθει και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα.

Στοιχεία διατριβής

Γλώσσα διατριβής

Τίτλος διατριβής

Γλώσσα τίτλου

Μήνας και έτος έναρξης

Μήνας και έτος υποστήριξης

Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ)

Στοιχεία χορηγούντος ιδρύματος/Σχολής/Τμήματος

Χώρα ιδρύματος (για ΔΟΑΤΑΠ)

Αριθμός Πράξης ΔΟΑΤΑΠ (για ΔΟΑΤΑΠ)

Ημερομηνία & Έτος Πράξης ΔΟΑΤΑΠ (για ΔΟΑΤΑΠ)

Β) Επιλέγετε «Αποστολή στον/στη διδάκτορα» και έτσι, δημιουργείται αυτόματα ένας νέος λογαριασμός χρήστη – διδάκτορα και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στον/ην ίδιο/α, με το email και τον κωδικό του/της, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα και να ξεκινήσει την επεξεργασία.