Επικοινωνία

Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ

Επιλέξτε εδώ

Φόρμα Επικοινωνίας

Επιλέξτε εδώ

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

phdtheses@ekt.gr

Τηλέφωνα

210 7273982 και 210 7273939

 
Το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής Κατάθεσης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).