Ποια είναι η διαδικασία για κατάθεση του ψηφιακού αρχείου μίας διδακτορικής διατριβής παρελθόντων ετών από ελληνικό ΑΕΙ, στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ);

Για τις διδακτορικές διατριβές παρελθόντων ετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά ΑΕΙ και δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΑΔΔ για οποιοδήποτε λόγο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους, πρέπει να απευθυνθείτε σττο Τμήμα/Σχολή από όπου λάβατε τον τίτλο, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία.